Πολιτική απορρήτου

Διαβάστε τους παρακάτω κανονισμούς σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Οι ακόλουθοι κανόνες απορρήτου – πρέπει να νοούνται επίσης ως πληροφορίες σύμφωνα με άρθρα 13 και 14 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (GDPR) – έχουν ως σκοπό την περιγραφή των διαδικασιών χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του ιστότοπου www.radioplatform.gr και απευθύνονται σε χρήστες και σε χρήστες των σχετικών υπηρεσιών.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Πανελλήνια Ραδιοφωνική Πλατφόρμα ΑΕ, με έδρα το Σωρού 26, Μαρούσι και αρ. ΓΕΜΗ 166974301000.

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζει ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνοντας τις φόρμες στον ιστότοπο – σύμφωνα με το άρθρο. 6 λ. β) και στ) του GDPR – προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματα που υποβάλλονται και να επιτραπεί η πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες. Οι πληροφορίες που ζητούνται – με εξαίρεση αυτές που πιθανώς υποδεικνύονται ως προαιρετικές – πρέπει απαραιτήτως να αντιμετωπίζονται ως απαραίτητες για την πρόσβαση στις υπηρεσίες και να επιτρέπουν στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας να βρει αυτό που έχει ζητηθεί.

Διάρκεια θεραπείας

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Επεξεργασία μέσω τρίτων και επικοινωνία δεδομένων

Τα δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους και επαρκώς εκπαιδευμένους συνεργάτες, καθώς και, ενδεχομένως, για την εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, από εξωτερικούς, δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς, που προηγουμένως έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, μέσω ειδικής συμφωνίας που έχει υπογραφεί σύμφωνα με το άρθρο . 28 του GDPR. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε δημόσια και ιδιωτικά υποκείμενα, φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία η επικοινωνία είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της χρήσης και απόλαυσης του ιστότοπου. Τα δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν και σε άλλα υποκείμενα, όταν η επικοινωνία απαιτείται ή επιβάλλεται από το νόμο.

Τόπος θεραπείας

Τα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν για τεχνικούς ή/και λειτουργικούς λόγους είναι απαραίτητο να γίνει χρήση θεμάτων που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εγγυημένο από τώρα ότι η μεταφορά σε αυτά τα θέματα, που περιορίζεται στην εκτέλεση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με με τις διατάξεις του GDPR.

Δικαιώματα των ενδιαφερομένων

Σύμφωνα με άρθρα 13, 15-22 του ΓΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ιδίως:

  • να λάβει επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι·
  • να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα και στις ακόλουθες πληροφορίες: σκοπός της επεξεργασίας, κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, παραλήπτες ή/και κατηγορίες παραληπτών, περίοδος διατήρησης·
  • να επιτύχει τη διόρθωση ή την ενσωμάτωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν·
  • να επιτύχει την ακύρωση προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 17 GDPR·
  • να λάβει ότι προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν αποθηκεύονται μόνο χωρίς να γίνεται άλλη χρήση τους στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθ. 18 GDPR·
  • να λαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει σύμβασης ή βάσει της συγκατάθεσής του.

Τέλος, ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την Εποπτική Αρχή (Εγγυητής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων) για να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή επικοινωνία ή για την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση privacy@radioplatform.gr ή στη διεύθυνση του αρμόδιου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων privacy@radioplatform.gr.

Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Εποπτική Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 77 του GDPR.

Αλλαγές σε αυτήν την πολιτική

Ο Ιδιοκτήτης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Επομένως, συνιστάται να διενεργείτε περιοδικούς ελέγχους, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πολιτική απορρήτου της Πανελλήνιας Ραδιοφωνικής Πλατφόρμας ΑΕ. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών, θα δημοσιευθεί μια ειδοποίηση στον ιστότοπο, μαζί με την ενημερωμένη πολιτική απορρήτου.

Radioplayer Italia

Supporto ascoltatori

Compila il form seguente se desideri segnalarci problemi o consigli sull'app di Radioplayer Italia

?
?